توضیحات

TETA PLC TP0 با مدل های مختلف در تعداد ورودی و خروجی ها، تغذیه ورودی و قابلیت اتصال ماژول ها و کارت های کمکی برای رنج وسیعی از کاربردها قابل استفاده می باشد.

 

آشنایی مقدماتی بامشخصات فنی TETA PLC TP0:

بررسی نوع تغذیه ورودی:

ورودی PLCها می تواند در دونوع 24 ولت DCیا 220 ولت ACباشد.

بنابر درخواست مشتری یکی از این دونوع پیشنهاد می گردد. در PLCهای تتا دوحرف انتهای مدل نمایانگر نوع خروجی می باشند:

 

TETA PLC TP0

مفهوم ورودی و خروجی:

همانطور که گفته شد PLCشامل یکسری ورودی و خروجی می باشد.

PLCورودی ها را دریافت نموده و براساس برنامه ای که درونش نوشته شده خروجی هایی ایجاد می کند. تعداد ورودی و خروجی ها را میتوان از مدل آن تشخیص داد:

TETA PLC TP0

ورودی و خروجی ها دارای انواع مختلفی می باشند:

– ورودی و خروجی های دیجیتال

– ورودی و خروجی های آنالوگ(ولتاژی و جریانی)

– ورودی و خروجی های پالس

همیشه ورودی ها را با حرف Iو خروجی ها را با حرف Oنشان می دهند. توجه نمایید PLCدرحالت عادی فاقد ورودی و خروجی آنالوگ می باشد و تنها ورودی خروجی دیجیتال و پالسی دارد.

 

کابلها در PLC:
سه نوع کابل درPLCنیاز داریم، توجه نمایید همراه با PLCتتا هیچ کابلی فروخته نمی شود زیرا کابل ها بسیار ساده ومرسوم هستند.

-کابل اتصال تغذیه

-کابل برنامه نویسی: دقیقا همان کابل های شارژر موبایل اندروید می باشد که به صورت USBبه کامپیوتر وصل می شود.

-کابل ارتباط شبکه

 

قابلیت  شبکه:

PLCتتا قابلیت ارتباط از طریق اینترفیس RS485، RS232وRS424و پروتکل های مدباس،اترنت و کَن CANرا دارد.

برای مدباس و کن نیاز به نصب کارت داریم.

 

 انواع خروجی از نظر سخت افزاریرله ای، ترانزیستوری)

TP0 دارای دو نوع خروجی رله ای و ترانزیستوری می باشدکه با توجه به درخواست مشتری و همچنین کاربرد موردنظر، نوع خروجی مشخص می شود.

از روی مدل PLCمی توان نوع خروجی آن را متوجه شد:

TETA PLC TP0

 

PLCهای جدید 14SS2 TETA با رنج وسیعی از ماژول های کمکی قابل اتصال به نرم افزار دلتا (کلیک کنید)

 

 بررسی  انواع TETA MAIN PLC:

 

 

بررسی انواع کارتها وماژولهای کمکی وقابلیت اتصال بهPLC، تفاوت بین کارتها و ماژولها دربرندTETA 

برخی مواقع با توجه به کاربرد موردنظر امکان دارد دو وضعیت ایجاد شود:

– تعداد ورودی و خروجی های PLC( که در مدل تتا ماکزیمم 16 عدد می باشد) برای کاربرد کافی نیستند و نیاز به ورودی و خروجی های بیشتری داریم.

– مشتری نیاز به یکسری کاربردهای خاص دارد که PLCبه تنهایی نمی تواند انجام دهد و نیاز دارد قطعه دیگری به آن اضافه شود تا این قابلیت را بدست آورد.

در هر دو وضعیت بالا ما از “ماژول های کمکی (ماژول اکسپنشن) یا کارت های کمکی” استفاده می کنیم که به PLCاصلی وصل شده و می تواند قابلیت ها را به PLCاضافه نماید.

توجه نمایید کارت ها و ماژول ها شامل سه دسته می باشند.

ماژول های دیجیتال، ماژول های آنالوگ و ماژول های خاص.

 

 انواع ماژول های اکسپنشن به شرح زیر است:

  • ماژول های ورودی و خروجی دیجیتال:

TP-8EX:

این ماژول 8 عدد ورودی به PLCاضافه می نماید( حرف Xبه معنای ورودی است(

TP-16EX:

این ماژول 16 عدد ورودی به PLCاضافه می نماید( حرف Xبه معنای ورودی است(

TP-8EYR:

این ماژول 8 عدد خروجی رله ای به PLCاضافه می کند.( حرف Yنشان دهنده خروجی و حرف Rبه معنای رله ای بودن است)

TP-16EYT:

این ماژول 16 عدد خروجی ترانزیستوری به PLCاضافه می کند.( حرف Yنشان دهنده خروجی و حرف Tبه معنای ترانزیستوری بودن است)

TP-16EYR:

این ماژول  16 عدد خروجی رله ای به PLCاضافه می کند.( حرف Yنشان دهنده خروجی و حرف Rبه معنای رله ای بودن است)

TP-16EYT:
این ماژول  16 عدد خروجی ترانزیستوری به PLCاضافه می کند.( حرف Yنشان دهنده خروجی و حرف Tبه معنای ترانزیستوری بودن است)

  • ماژول های ورودی و خروجی آنالوگ:

همنطور که گفته شد PLCورودی و خروجی آنالوگ ندارد به همین دلیل اگر مشتری به چنین ورودی و خروجی نیاز داشت باید از ماژول ها و کارت های آنالوگ استفاده نماید.

حرف Iدر انتها نشان دهنده نوع جریانی و حرف Vنشان دهنده نوع ولتاژی می باشد.

TP-2ADI(V)

2 عدد ورودی آنالوگ به PLCاضافه می نماید.

TP-2DAI(V)

2 عدد خروجی آنالوگ به PLCاضافه می نماید.

TP-4ADI(V)

4 عدد ورودی آنالوگ به PLCاضافه می نماید.

TP-4DAI(V)

4 عدد خروجی آنالوگ به PLCاضافه می نماید.

  • ماژول های خاص:

TP-1WTو TP-2W2:

ماژول هایی هستند که از طریق آن ها می توان یک یا دو عدد سنسور وزن به PLCمتصل نمود(سنسور وزن وسیله ای که به کمک آن می توان وزن اجسام مختلف را اندازه گیری نمود که در صنعت کاربرد فراوانی دارد.)

از طریق ماژول TP-1WTیک عدد سنسور وزن و از طریق TP-2W2می توان دو عدد سنسور وزن را به PLCمتصل نمود.

TP-2PTو TP-4PT:

در صنعت اندازه گیری و کنترل دما بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و برای این کار از سنسورهای مختلفی استفاده می شود.

یکی از مهمترین سنسورهای موجود در صنعت PT100نام دارد. از طریق ماژول TP-2PTدو عدد سنسور PT100واز طریق TP4PTمی توان چهار عدد سنسور PT100را به PLCمتصل نمود.

TP-2TCو TP-4TC:

در صنعت اندازه گیری و کنترل دما بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و برای این کار از سنسورهای مختلفی استفاده می شود.

یکی از مهمترین سنسورهای موجود در صنعت ترموکوپل نام دارد که دارای انواع مختلفی از جمله Jومی باشد .

از طریق ماژول TP-2TC دو عدد سنسور ترموکوپل و ازطریق TP-4TCمی توان چهار عدد سنسور ترموکوپل را به PLCمتصل نمود.

TP-4LTC:

کاربرد آن شبیه TP-4TCمی باشد با این تفاوت که این ماژول دارای PIDداخلی (نوعی کنترل کننده پرکاربرد) می باشد در نتیجه قیمت آن از TP-4TCبیشتر است.همچنین علاوه بر ترموکوپل نوع JوKمی توان مدل های دیگری از ترموکوپل مانند نوع Sرا نیز به آن متصل نمود.

ماژول اکسپنشن
انواع کارت های اکسپنشن به شرح زیر است:

  • کارت های اکسپنشن آنالوگ و خاص:

 

TPC-2ADV-2DAV:

دو عدد ورودی آنالوگ ولتاژی و دو عدد خروجی آنالوگ ولتاژی به PLCاضافه می نماید.

TPC-2ADI-2DAI:

دو عدد ورودی آنالوگ جریانی و دو عدد خروجی آنالوگ جریانی به PLCاضافه می نماید.

TPC-2TC-2DA:

دو عدد ورودی ترموکوپل J\K  و دو عدد خروجی آنالوگ جریانی به PLCاضافه می نماید.

TPC-2PT-2DA:

دو عدد ورودی PT100و دو عدد خروجی آنالوگ جریانی به PLCاضافه می نماید.

TPC-4ADI:

چهار عدد ورودی آنالوگ جریانی به PLCاضافه می نماید.

TPC-4ADV:

چهار عدد ورودی آنالوگ ولتاژی به PLCاضافه می نماید.

TPC-2DAI:

دو عدد خروجی آنالوگ جریانی به PLCاضافه می نماید.

TPC-2DAV:

دو عدد خروجی آنالوگ ولتاژی  به PLCاضافه می نماید.

** توجه نمایید کارت اکسپنشن دیجیتال برای تتا وجود ندارد.

کارت اکسپنشن

 

تفاوت بین کارت و ماژول چیست؟

– ابعاد کارت بسیار کوچکتر از ماژول است و جای بسیارکمی اشغال می کند و روی بدنه PLCنصب می شود.

لذا گاهی بسیار برای مشتریان جذاب است.

– دقت ماژول بالاتر از کارت است.

– قیمت کارت از ماژول ارزان تر می باشد.

** بنابر موارد بالا و مصالحه بین دقت، اندازه و البته موجودی انبار یک انتخاب صحیح بین انتخاب کارت و ماژول انجام دهید.

 آیا به تمامی PLCهای تتا می توان کارت و ماژول متصل نمود؟

خیر. برخی از PLCهای تتا قابلیت اتصال کارت و ماژول ندارند. این نکته را حتما مدنظر قرار دهید زیرا در صورت خرید PLCکه نتوان به آن ماژول متصل نمود می تواند در صورت نیاز به ورودی های بیشتر یا ورودی های خاص، برای فرد مشکل ساز شود. به جدول زیر توجه فرمایید:

 

TP0-TETA PLC

 

 

مخزن فایل ها:

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “TETA PLC TP0”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *