ابعاد اینورتر T310

ابعاد اینورتر T310

ابعاد اینورتر T310